Kompletná realizácia vzduchotechniky:
0903 724 474
vzduchotechnika Bratislava - klimatizácia

Komplexné riešenia klimatizácie, vzduchotechniky a chladenia

Realizácia vrátane projektu, alebo technického riešenia

Našim klientom a partnerom ponúkame realizáciu diela komplexne. Aby vznikol vzťah, ktorý povedie k realizácii, dodávke diela a k úspešnému naplneniu očakávaní klienta, sme pripravení v dialógu s ním hľadať riešenia a vytvoriť projekt, alebo uskutočniť projekt, s ktorým klient prichádza.
Realizácie vytvárame predovšetkým s vlastným tímom pracovníkov, počnúc technickým návrhom, pokračujúc dodávkou a montážou vrátane vlastných systémov merania a regulácie.

Pozrite si naše montáže.

• vzduchotechnika (bytové, občianske, administratívne a priemyselné objekty)
• chladiace okruhy (komfortná klimatizácia, tepelné čerpadlá, priemyselné a technologické chladiace okruhy, chladiace boxy)
• systémy merania a regulácie

Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:
• prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
• odstraňovanie porúch, vád a havárií
• revízie požiarnych klapiek
• kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

• meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
• meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
• diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)